bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Port Açmak

(yoruma kapalı)

VB.NET dilini kullanarak port açmak istediğimizde aşağıdaki gibi bir yol izleriz.

Aşağıdaki kod dizininin çalışabilmesi için NetFwTypeLib kütüphanesini projenize Import etmeyi unutmayın.

Imports NetFwTypeLib 'COM Component'in eklendiği kısım

Dim ManagerTipi As Type = Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwMgr", True)
Dim Manager As INetFwMgr = Activator.CreateInstance(mgrType)

Dim PortTipi As Type = Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwOpenPort", True)
Dim Port As INetFwOpenPort = Activator.CreateInstance(portType)

Port.Name = "test" 'Port Adı
Port.Protocol = NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_TCP 'Port Protokolü
Port.Port = 1234 'Port Numarasa

Port.Scope = NET_FW_SCOPE_.NET_FW_SCOPE_ALL
'Port.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_.NET_FW_IP_VERSION_V4 'Varsayılan

Manager.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Add(port)